Zasady i warunki

Opublikowany: 26-7-2022

WARUNKI


Witryna (zwana dalej „Administracją Witryny”, „Witryną” i „My”) — zestaw wirtualnych usług dostępnych w Internecie w czasie rzeczywistym, w tym usługi danych i informacji świadczone przez Witrynę. Zarządzanie, mobilna wersja Witryny i podobne warianty innych produktów, a także dane i usługi stron trzecich dostępne za pośrednictwem Witryny.

Warunki to zbiór zasad regulujących korzystanie z Witryny. „Użytkownik Witryny” oznacza osobę, która odwiedza Witrynę.

Użytkownicy Witryny potwierdzają, że mają ukończone 18 lat i są upoważnieni do zawierania umów i podejmowania decyzji dotyczących umieszczania reklam w witrynach hazardowych i hazardowych. Użytkownicy witryny twierdzą, że ich aktualna lokalizacja jest zawsze dokładna i że nie używają żadnej metody zmiany lokalizacji ani przekierowywania ruchu do innych jurysdykcji.

Użytkownicy Witryny są odpowiedzialni za ustalenie legalności hazardu online na swoim obszarze i, jeśli to konieczne, sprawdzenie innych wymagań prawnych.

Odwiedzający witrynę są związani niniejszymi Warunkami. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem w całości. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę i obowiązek przestrzegania wszystkich postanowień niniejszych Warunków.

Administracja ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w całości lub w części w dowolnym momencie. Nowa wersja Warunków wchodzi w życie z dniem publikacji.

Te Warunki są publicznie dostępne i stanowią dokument publiczny. Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki, a także prawa i obowiązki określone poniżej w związku z użytkowaniem i działaniem Witryny.

Akceptacja niniejszych Warunków oznacza zgodę Użytkownika na wyświetlanie materiałów komercyjnych w Witrynie, która jest kontrolowana przez administrację Witryny.


ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW STRONY


Witryna jest niezależnym źródłem informacji i porad dla osób zainteresowanych grą w kasynach online i nie jest dostawcą gier hazardowych online. Wszystkie materiały w Witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy ich traktować jako porady prawnej.

Inne strony internetowe mogą być połączone z Witryną. Zawartość innych stron internetowych nie wpływa na zawartość Serwisu i nie ponosimy za to odpowiedzialności. Radzimy zapoznać się ze wszystkimi warunkami użytkowania przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z grami na zewnętrznych stronach internetowych.

Witryna umożliwia odwiedzającym dostęp do treści chronionych znakami towarowymi, chronionymi prawami autorskimi i innych prawnie chronionych treści, takich jak tekst, zdjęcia, filmy, grafika, muzyka i nagrania dźwiękowe.

Ta część Warunków chroni Administrację Witryny i osoby trzecie, które są właścicielami praw do treści Witryny. Ponadto wszyscy właściciele praw autorskich mogą swobodnie korzystać z dowolnych praw określonych w niniejszym dokumencie według własnego uznania.

Użytkownicy Witryny nie mogą edytować, publikować, rozpowszechniać wśród osób trzecich, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych ani w inny sposób korzystać z materiałów Witryny.

Oznacza to, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać ani przekazywać stronom trzecim żadnych materiałów w celach komercyjnych bez zgody administracji lub innego prawnego właściciela praw autorskich i praw pokrewnych.


OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA INFORMACJI (TREŚCI) W WITRYNIE, KTÓRE NARUSZAJĄ PRAWA I INTERES POSIADACZA PRAW.


Jeśli znajdziesz informacje (treści) zamieszczone w Witrynie bez zgody właściciela praw autorskich lub na żadnej innej ważnej podstawie prawnej, zgłoś naruszenie swoich praw własności intelektualnej, właściciel wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej może skontaktuj się z kierownictwem witryny.

Właściciel praw autorskich musi użyć formularza odpowiedzi, aby skontaktować się z administracją witryny.

Oświadczenie powiadamiające administrację o naruszeniu praw autorskich w wyniku pracy intelektualnej musi być uzasadnione, a także zawierać dodatkowe dowody wskazujące, że dana osoba ma prawa do tych materiałów.

Powiadomienie o naruszeniu wyłącznego prawa do wyniku działalności intelektualnej może złożyć osoba upoważniona przez właściciela praw autorskich, wraz z kopią tego dokumentu zezwolenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jeśli w zawiadomieniu o naruszeniu praw autorskich nie ma żadnych informacji, błędów lub nieścisłości, Administrator ma prawo do wysłania poprawionego zawiadomienia do właściciela praw autorskich/upoważnionego przedstawiciela w ciągu 24 godzin w celu poprawienia nieścisłości.

> ;

Administracja witryny jest zobowiązana do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które naruszają wyłączne prawa do dzieła własności intelektualnej, po otrzymaniu powiadomienia od właściciela praw autorskich / jego upoważnionego przedstawiciela o odkryciu takiego naruszenia.

< br>

ZASTRZEŻENIE


Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych, w odniesieniu do tej Witryny, jej treści i usług. Odwiedzający są odpowiedzialni za korzystanie z treści i usług Witryny.

Witryna wyraźnie zrzeka się wszelkich aprobat, gwarancji, oświadczeń i warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z jakąkolwiek treścią i usługami publikowanymi w Witrynie w dowolnym momencie, z wszelkimi dorozumianymi gwarancjami, oświadczeniami, przydatnością do określonego celu, gwarancjami. , a także warunków, przydatności handlowej, nienaruszania praw własności intelektualnej, terminowości, dokładności, adekwatności, zgodności, kompletności, zgodności, bezpieczeństwa, poufności, jasności tytułu, swobody użytkowania, jakości i wszelkich innych gwarancji, które mogą wynikać z obowiązujące prawodawstwo. .

Zarząd witryny zrzeka się również wszelkich gwarancji, oświadczeń i warunków, które mogą być brane pod uwagę w związku z takimi sprawami:

Bez względu na to, jak często odwiedzasz naszą witrynę, dostępne na niej treści i usługi nie będą przerywane ani nie będą zawierać błędów;

Oczekiwania i wymagania użytkownika zostaną spełnione; zawartość i usługi Witryny będą działać bez błędów i awarii;

Interakcja użytkownika z Witryną, w tym wszelkie informacje uzyskane z jej treści i usług, będzie wydajna i niezawodna;

Administracja niezwłocznie naprawi wszelkie błędy lub wady w Witrynie, jej zawartości i usługach;

Odwiedzający z dowolnego regionu mogą korzystać z Witryny, jej treści i usług;

Witryna, jej zawartość i usługi są wolne od wirusów; nie zawierają podobnie destrukcyjnego lub złośliwego oprogramowania;

Sprzęt i oprogramowanie użytkownika są kompatybilne z Witryną, jej zawartością i usługami;

Zawsze będziesz mieć dostęp do całej witryny, jej treści i usług;

Zespół Witryny będzie nadal utrzymywać konkretną usługę lub funkcję Witryny i jej zawartości.

O ile nie ma żadnych zastrzeżeń lub wyłączeń, wszystkie dorozumiane i ustawowe oświadczenia, gwarancje i odszkodowania są ograniczone do trzydziestu (30) dni od daty pierwszego użycia Witryny, jej zawartości i usług przez odwiedzającego i nie istnieją żadne gwarancje, że zastosować po tym okresie.

Użytkownik nigdy nie może zrezygnować z tych warunków, jeśli zawartość Witryny i jej usług pozwala mu na otrzymywanie materiałów cyfrowych, które nie są dostępne w inny sposób.


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI


Użytkownik potwierdza, że ​​jest w pełni świadomy i bezwarunkowo akceptuje wszelkie ryzyko i obowiązki związane z korzystaniem z Witryny.

Operator Witryny, kierownictwo, pracownicy, udziałowcy, partnerzy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przestoje Witryny skutkujące informacjami biznesowymi, zyskami lub innymi stratami finansowymi w wyniku roszczenia, żądania, szkody. , roszczenie lub inne zdarzenie związane ze stosowaniem niniejszych Warunków i jego jurysdykcji, w tym te, które można uznać za wynik odwiedzenia naszej Witryny, uzyskania dostępu do dowolnego pliku lub jego części, korzystania z Witryny lub jakichkolwiek praw z niej wynikających, nawet jeśli Witryna Administracja świadoma takiego ryzyka i potencjalnych strat, niezależnie od tego, czy takie zdarzenie lub niepowodzenie wynika z naruszenia własności intelektualnej, czy w inny sposób, opiera się na jakimkolwiek błędzie, zaniedbaniu, naruszeniu umowy lub podobnym zdarzeniu lub sytuacji.

Całkowita odpowiedzialność i odszkodowanie za szkody wynikające z korzystania, w całości lub w części, Witryny lub jej materiałów nie może przekroczyć dziesięciu euro (10,00 euro) w kategoriach pieniężnych.

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu tylko wtedy, gdy korzystasz z naszej Witryny.

Ważność, znaczenie i wykonanie niniejszych Warunków oraz wszelkie stosunki prawne, które mogą wyniknąć z wykonania lub niewykonania niniejszych Warunków, podlegają prawu Anglii (bez względu na przepisy kolizyjne). ). Wszelkie działania prawne, spory lub procedury dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania niniejszych Warunków oraz wszelkie inne kwestie prawne z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie w sądach angielskich. Wszystkie strony zgadzają się, że takie sądy będą sprawować nad nimi jurysdykcję i zrzekają się wszelkich zastrzeżeń co do ważności lub stosowności jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (konwencja wiedeńska z 1980 r.) nie jest związana z niniejszymi Warunkami i nie ma na nie żadnego wpływu.

Angielska wersja niniejszych Warunków ma pierwszeństwo w przypadku konfliktu między wersją angielską i inną niż angielska.

Jeśli taka funkcja jest dostępna w Witrynie, Użytkownik zgadza się i rozumie, że wszystkie niezbędne powiadomienia będą wysyłane na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji w Witrynie.

Użytkownik zrzeka się wszelkich praw, które może mieć w związku lub w wyniku jakiegokolwiek sporu sądowego lub procesu z ławą przysięgłych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa wnieść pozew zbiorowy przeciwko Administracji w związku z działaniem Witryny, postanowieniami niniejszych Warunków lub jakąkolwiek inną umową zawartą w Witrynie.

Jeśli Witryna musi udać się do sądu, innego niż arbitraż, w celu odzyskania należnej jej płatności lub ochrony swoich praw, Użytkownik jest odpowiedzialny za zwrot Witrynie wszystkich kosztów, wydatków i opłat, jeśli Witryna wygra sąd. < /p>

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Oprócz przeczytania postanowień niniejszych Warunków, Użytkownik rozumie i zgadza się, że zapoznał się z Warunkami użytkowania i innymi dokumentami związanymi z tymi Warunkami oraz zgadza się zaakceptować ich warunki.

Niezdolność administracji witryny do podjęcia środków organizacyjnych lub ścisłego przestrzegania warunków niniejszych Warunków lub powiązanych umów nie powinna być traktowana ani interpretowana jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub postanowień.

Użytkownik nie może w całości ani w części przenieść praw i obowiązków określonych w niniejszych Warunkach na osobę trzecią.

Administracja ma prawo ograniczyć i / lub zabronić Użytkownikowi dostępu do Witryny w dowolnym momencie, wyłącznie na podstawie jej zasad.